Analiza SWOT

Amplasare

Table Header Table Header
Puncte tari
Amplasare în vecinătate municipiului Oltenţa

Amplasare langa coridorul navigabil Dunare
Puncte slabe
-

Demografie

Table Header Table Header
Puncte tari
Ponderea majoră a populaţiei din grupa de vârstă adultă peste 50% din totalul populaţiei (56%)

Mortalitate infantila sub media judetului
Puncte slabe
Migraţia populaţiei către alte pieţe de lucru

Lipsa locurilor de muncă în special pt. tineret

Spor natural negativ
Oportunităţi
Crearea locurilor de muncă în comună
Pericole
Intensificarea migraţiei forţei de muncă tinere

Îmbătrânirea populaţiei

Locuințe și terenuri

Table Header Table Header
Puncte tari
Asigurarea cu spaţiu locativ destul de ridicata

Preţul relativ scăzut al unitatilor de locuit

Preţ relativ scăzut al terenului

Existenţa terenurilor libere
Puncte slabe
Lipsa alimentarii cu apa si canalizarii

Numărul mic al doritorilor de a construi locuinţe noi

Existenţa terenurilor inundabile
Oportunităţi
Creşterea numărului de investiţii pe terenuri libere
Pericole
-

Dezvoltare economică

Table Header Table Header
Puncte tari
Dezvoltarea în ultimii ani a sectorului serviciilor şi comerţului

Potenţialul suficient de materie primă agricolă pentru industria alimentară

Potential mare de forta de munca in agricultura (60% din totalul populatiei ocupate)
Puncte slabe
Număr relativ redus de locuri de muncă în sectoare altele decât agricultura

Mecanisme, capacităţi şi fonduri publice insuficiente de susţinere economiei locale

Infrastructură de afaceri nedezvoltată

Desființarea unităților agro-industriale de pe teritoriul comunei
Oportunităţi
Posibilitatea accesării de fonduri pentru agricultură şi dezvoltare rurală prin programele de finanţare ale Uniunii Europene, Băncii Mondiale şi a altor instituţii;

Atragerea de investitori

Atragerea investiţiilor externe pe baza

Strategiei elaborate
Pericole
-

Utilități publice

Table Header Table Header
Puncte tari
Rezerve suficiente de apă potabilă

Situaţia normală de alimentare cu energie electrică

Nivelul înalt de telefonizare

Proiect SAPARD de modernizare drumuri

Acces la cale de comunicatie navala Existenţa proiectului de alimentare cu apă

Asigurarea de locuri în şcoli construirea unei gradinite in incinta scolii nr. 3

Experienţa, calificarea şi vechimea în muncă a marii majorităţi a personalului

Puncte slabe
Calitatea nesatisfăcătoare a apei potabile

Lipsa canalizării

Stare nesatisfăcătoare a drumurilor

Starea fizică a clădirilor şcolilor existente

Lipsa zonei amenajate pentru odihnă

Dotarea insuficientă cu echipament, utilaj medical şi medicamente a instituţiilor medicale

Lipsa mijloacelor tehnice moderne de acces la informaţie

Abilităţi insuficiente de căutare a surselor de finanţare şi de management

Depozit neamenajat de deșeuri

Oportunităţi
Construcţia reţelelor de apa şi canalizare

Atragerea investiţiilor externe pe baza Strategiei elaborate

Existenta căii de comunicație navale

Dezvoltarea sectorului neguvernamental

Instruirea permanentă a consilierilor

Schimb de experienţă prin înrudirea cu alte comunităţi de peste hotare
Pericole
Creşterea preţurilor la gaz, apă şi energie electrică

Posibilităţile reduse ale bugetului local în calitate de investitor în îmbunătăţirea infrastructurii

Micşorarea subvenţiilor de la bugetul de stat

Diminuarea accesului la învăţământul liceal si superior pentru copiii din familiile sărace şi medii

Mediu construit şi natural

Table Header Table Header
Puncte tari
Existenţa monumentelor istorice de importanţă naţională (lista MCC)
Puncte slabe
Starea nesatisfăcătoare a monumentelor

Lipsa unui muzeu

Degradarea spaţiilor verzi pentru odihnă

Existenţa poluării apei şi solului

Lipsa controlului stării de mediu
Oportunităţi
Conştientizarea populaţiei în problema mediului
Pericole
Resurse financiare insuficiente pentru proiectele de protecţie a mediului

Ultima actualizare: 14:29 | 17.07.2024

Scroll to Top
Sari la conținut