Drepturile persoanei vizate

Drepturile persoanelor vizate*

În baza prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 vă puteți exercita oricare dintre următoarele drepturi:
• dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dvs. personale;
• dreptul la rectificare – puteți solicita rectificarea sau completarea datelor dvs. personale;
• dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
• dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
• dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;
• dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
• dreptul la o cale de atac judiciară eficientă împotriva Autorității de supraveghere sau a Primăriei ori a unei persoane împuternicite de Primărie.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal din cadrul Primăriei.
Cererea se poate depune la sediul Primăriei Chirnogi, sau poate fi trimisă prin poștă la sediul instituției, din comuna Chirnogi, județul Călărași.
Ne vom asigura că sunt luate măsurile adecvate pentru a răspunde solicitării dvs. fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în termen de 30 (treizeci) de zile de la primirea cererii.

Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ţinându-se seama de complexitatea şi numărul cererilor primite. Vă vom informa cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, prezentând şi motivele întârzierii.

Răspunsul la cererea dvs. se furnizează de către Primărie în scris sau prin alte mijloace, inclusiv, atunci când este oportun, în format electronic. La solicitarea dvs., informaţiile pot fi furnizate verbal, cu condiţia să vă dovediți identitatea prin alte mijloace.

În cazul în care introduceți o cerere în format electronic, informaţiile vor fi furnizate în format electronic acolo unde este posibil, cu excepţia cazului în care solicitați un alt format.

Dacă nu se iau măsuri cu privire la cererea primită, vă vom informa fără întârziere şi în termen de cel mult o lună de la primirea cererii, cu privire la motivele pentru care nu se iau măsuri şi la posibilitatea de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere şi de a introduce o cale de atac judiciară.

Vă este recunoscut dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), precum și dreptul la o cale de atac eficientă.
Adresa de contact ANSPDCP: Bucuresti, bd. Gen. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, cod postal 010336; internet: http://www.dataprotection.ro; e-mail: anspdcp@dataprotection.ro; telefon: 0040318059211; 0040318059212; fax: 0040318059602.

*Conform Regulamentului (UE) 2016/679, cetățenii sunt persoane vizate, adică persoane fizice identificate sau identificabile, ale căror date cu caracter personal sunt colectate, stocate și prelucrate de Primărie, în calitatea sa de operator de date cu caracter personal.

 

Modele de cereri

Cerere privind accesul persoanei vizate la datele prelucrate
Cerere privind ștergerea datelor personale prelucrate
Cerere privind restricționarea prelucrării datelor personale
Cerere privind portabilitatea datelor personale
Cerere privind rectificarea datelor personale

Ultima actualizare: 20:16 | 20.06.2024

Scroll to Top
Sari la conținut